Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1041

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2159

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2163

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 2813

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/southcentral/highgrade/framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
KLAUZULA INFORMACYJNA | Marschall Polska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Szanujemy prywatność i ochronę danych osobowych, dlatego udostępniamy niniejszą Klauzule informacyjną. W niniejszym dokumencie informujemy:

  • kto jest administratorem danych osobowych,
  • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
  • komu są udostępniane i jak są chronione.

Pragniemy by każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych usług.

Dane osobowe przetwarzane są przez Marschall Polska Sp. z o.o., ul. Klimka Bachledy 9, 05-506 Wilcza Góra i dotyczą danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, uczestników szkoleń oraz wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z usług naszej strony firmowej www.marscjall-polska.pl

1. Administrator. Punkt kontaktowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się przy ul. Klimka Bachledy 9, 05-506 Wilcza Góra. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy specjalny punkt kontaktowy prowadzony przez naszego pracownika. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres k.kowalska@marschall-polska.pl lub dzwoniąc pod nr 501 100 482.

2. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy w procesach biznesowych dotyczących współpracy – kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail, umowy, firm i instytucji, które zgłaszają Twój udział do danego projektu szkoleniowego.

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

Osoby reprezentujące Klientów biznesowych:

imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.

Uczestnicy projektów szkoleniowych:

imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, nr telefonu,

udział w szkoleniach (data, miejsce, nazwa szkolenia),

jeżeli dotyczy: dane niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

Relacje biznesowe:

przedstawienie oferty dotyczącej szkoleń i usług Marschall Polska;

utrzymanie kontaktu i komunikacja w celach związanych z realizacją szkoleń i usług Marschall Polska lub obsługą umów;

realizacja i zarządzanie kontaktami;

Realizacja umów:

zawarcie, wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy z Tobą lub instytucją zgłaszającą Twój udział do danego projektu szkoleniowego;

zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

windykacja należności;

prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez e-mail lub telefonicznie. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przedstawienia w rozmowie telefonicznej lub przesłania na podany adres e-mail oferty dotyczącej naszych szkoleń i usług lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes jakim jest marketing naszych usług albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

5. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i usługach na wskazany adres e-mail); Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez skontaktowanie się z nami poprzez k.kowalska@marschall-polska.pl.

na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia

6. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem. W Marschall Polska posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Marschall Polska będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy lub prowadzący projekty szkoleniowe, księgowość). Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Marschall Polska. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

7. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Marschall Polska zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Międzynarodowy transfer danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

9. Jakie mam prawa?

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, z zakresie określonym prawem, również prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych (np. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego), jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych (np. w celach księgowych, podatkowych, dochodzenia lub obrony roszczeń). Z uprawnień tych możesz skorzystać, np. gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz zgłaszać żądania ich usunięcia; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być Tobie potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią prośbę na adres: na k.kowalska@marschall-polska.pl. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).